Oct 31, 2014

Nikos Deja Vu - Ένα Μαχαίρι (A knife - Ein Messer - Un coltello - Un cuchillo)

Ένα Μαχαίρι

Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο
ένα παλιό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι
-όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες-
που από έναν γέρο έμπορο αγόρασα στ' Αλγέρι.

Θυμάμαι, ως τώρα να 'τανε, το γέρο παλαιοπώλη,
όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιγραφία του Γκόγια,
ορθόν πλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες,
να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτου λόγια:

«Ετούτο το μαχαίρι, εδώ, που θέλεις ν' αγοράσεις
με ιστορίες αλλόκοτες ο θρύλος το 'χει ζώσει,
κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το 'χαν,
καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει.

Ο Δον Μπαζίλιο σκότωσε μ' αυτό τη Δόνα Τζούλια,
την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε.
ο Κόντε Αντόνιο, μια βραδιά, τον δύστυχο αδελφό του
με το μαχαίρι τούτο εδώ κρυφά δολοφονούσε.

Ένας αράπης τη μικρή ερωμένη του από ζήλεια
και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα Γραικό λοστρόμο.
Χέρι με χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια.
Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φέρνει τρόμο.

Σκύψε και δες το, μια άγκυρα κι ένα οικόσημο έχει,
είναι αλαφρύ για πιάσε το δεν πάει ούτε ένα κουάρτο,
μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο ν' αγοράσεις.»
-Πόσο έχει; - Μόνο φράγκα εφτά. Αφού το θέλεις πάρ΄το.

Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο,
που η ιδιοτροπία μ' έκαμε και το 'καμα δικό μου,
κι αφού κανένα δε μισώ στον κόσμο να σκοτώσω,
φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου...

Στίχοι: Νίκος Καββαδίας
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος
Πρώτη εκτέλεση: Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Άλλες ερμηνείες: Γιάννης Κότσιρας (video παρακάτω)

Μεταφράσεις (Translations):

Lyrics: Nikos Kavvadias
Music: Thanos Mikroutsikos
First performance: Vassilis Papakonstantinou
Other interpretations: Yiannis Kotsiras (video above)

A knife

I always have on me tightly on my belt
an old african steely knife
like those which the negros use to play with
which I bought from an old merchant in Algiers

I remember, as if it were now, the old junkman
who looked like a Goya's old oil-painting
standing next to long swords and torn uniforms
telling me with a hoarse voice the following words

This knife you want to buy
is surrounded by strange stories
and everybody knows that those who ever had it
has killed some known to him person

Don Basilio killed with it Dona Julia
his beautiful wife because she cheated on him
Conte Antonio one night his poor brother
with this knife secretly murdered

A negro his little mistress because of jealousy
and some Italian sailor a Greek boatswain
From hand to hand it finally ended on my hands
I have seen many things but this terrifies me

Lean and look at it, it has an anchor and a blazon
it's light, feel it, it's not even a quarter
but I would advise you to buy something else
how much is it?; - only seven francs, since you want it take it

A small dagger I have tightly on my belt
which capriciousness made me obtain it
and since I hate no one in the world to kill
I am afraid that I might ever turn it against me

Ein Messer

An meinen Gürtel gebunden trage ich immer ein Messer bei mir,
ein altes afrikanisches Messer aus Stahl
so wie die, mit denen die Schwarzen gewohnt sind zu spielen,
welches ich von einem alten Händler in Algier kaufte .

Ich erinnere mich, als wäre es jetzt, an den alten Trödler,
der, einem alten Ölgemälde von Goya gleich,
aufrecht stehend bei den langen Degen und abgerissenen Uniformen,
mit heiserer Stimme die folgenden Worte sagte:

Auf diesem Messer hier, das du kaufen willst,
liegt ein Bann von sonderbaren Legenden,
und alle wissen, wer es je besaß,
hat einen seiner Nächsten getötet.

Don Basilio ermordete mit ihm Dona Julia,
seine schöne Frau, weil sie ihn betrog,
Conte Antonio brachte mit diesem Messer hier
eines abends heimlich seinen unglücklichen Bruder um.

Ein Schwarzer seine kleine Geliebte, aus Eifersucht,
irgend ein italienischer Seemann seinen griechischen Bootsmann.
Von Hand zu Hand umhergereicht, fiel es in meine Hände,
vieles haben meine Augen gesehen, aber das jagt mir Schrecken ein.

Komm näher, schau es dir an, es hat Anker und Wappen,
es ist ganz leicht, fass es an, nicht mal ein Viertelpfund,
aber ich, ich rate dir, was anderes zu kaufen.
Wieviel? Nur sieben Francs - wenn du es willst, so nimm es!

Einen kleinen Dolch trage ich an meinen Gürtel gebunden,
den mir die Laune brachte und zu eigen machte
und da ich niemanden auf der Welt hasse, um ihn zu töten, fürchte
ich, dass ich ihn eines Tages gegen mich selbst richten werde..

Un cuchillo

Sobre mi he atado fuertemente a la cintura
Un viejo cuchillo africano de acero
Como esos que usan para jugar los negros
Se lo compre a un viejo mercader en Argelia

Todavía recuerdo al viejo mercader
Se parecia a un viejo quadro de Goya
De pie al lado de espadas largas y uniformes rotos
Dijo en voz baja las siguientes palabras

Este cuchillo que tu quieres comprar
Con estrañas historias la leyenda lo ha llenado
Y todos lo saben que los que una vez lo tenian
Alguna persona han matado

Don Brasilio mato con el a doña Julia
Su bella mujer porque lo traicionaba
El conde Antonio una tarde a su pobre hermano
con este cuchillo asesino de escondido

un negro su pequeña amante
y un marinero italiano a un nostromo griego
mano por mano ha llegado a mi
tantas cosas han visto mis ojos pero esto me da terror

viene y miralo todavía tiene un emblema
cogelo no pesa ni un cuarto
pero yo te aconsejaria de comprar alguna otra cosa
cuanto questa?-solo siete francos, si lo quieres cogelo

un cuchillo pequeño he atado a mi cintura
por lo estraño que me parecio lo he hecho mio
y como no odio a nadie en el mundo para matarlo
tengo miedo que alguna vez lo apuntare contra mi mismo

Un coltello

Su di me ho sempre legato fortemente sulla cinta
un vecchio coltello africano d'accaio
come quelli con i quali usano giocare i negri
che da un vecchio mercante ho comprato ad Algeri

Mi ricordo fin adesso il vecchio mercante
che assomigliava ad una vecchio guadro di Gojia
in piedi accanto a spade lunghe e ad uniforme strappate
dire con una voce basssa le seguenti parole

questo coltello qui che vuoi comprare
con strane storie il Mito lo ha riempito
e tutti lo sanno che quelli che lo avevano una volta
ognuno qualche persona sua a amazzato

Don Brasilio ha ucciso con questo la Donna Giulia
la bella sua donna perche' lo tradiva
il Conte Antonio una sera il suo povero fratello
con questo coltello qua assasinava di nascosto

Un nero la sua piccola amante per gelosia
e un marinaio italiano un lostromo greco
mano per mano ed arrivato alle mie mani tante
cose hanno visto i miei occhi ma questo mi crea terrore

Vieni e guardalo, un'ancora e un emblema ha,
e' leggero, tienilo, non fa neanche un quarto
ma io ti consiglierei qualcos'altro di comprare
quanto costa? - solo sette franchi, se lo vuoi prendilo!

Un coltello piccolo ho legato sulla mia cinta
che la stranezza mi ha fatto e lo fatto mio
e dal momento che nessuno non odio al mondo per uccidere
ho paura che qualche volta lo puntero' a me stesso

Nikos Deja Vu
nikosdejavu.tumblr.com

No comments:

Post a Comment