Apr 1, 2011

Nikos Deja Vu - Πρωταπριλιά - Fool's Day (Text translated in 4 languages)

Πρωταπριλιά

Η 1η Απριλίου είναι η μέρα που καλούμαστε όλοι, λόγω εθίμου, να πούμε αθώα ψεματάκια. Ακόμα και οι πολιτικοί της χώρας, αυτή την ημέρα, δικαιούνται να πουν κάποιο ψέμμα (για τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου που δεν το επιβάλει το έθιμο, κάποια άλλη θα είναι η αιτία).

Τα ψέμματα της πρωταπριλιάς είναι ένα έθιμο που μας έχει έρθει από την Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο που γεννήθηκε το έθιμο αυτό. Δύο από αυτές, όμως, είναι οι επικρατέστερες.

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, το έθιμο ξεκίνησε από τους Κέλτες. Λαός της βορειοδυτικής Ευρώπης, οι Κέλτες, ήταν δεινοί ψαράδες. Η εποχή του ψαρέματος ξεκινούσε την 1η Απριλίου. Όσο καλοί ψαράδες όμως και να ήταν, την εποχή αυτή του χρόνου τα ψάρια πιάνονται δύσκολα. Έτσι και αυτοί, όπως προστάζει ο κώδικας δεοντολογίας των ψαράδων όλων των εποχών, έλεγαν ψέμματα σχετικά με τα πόσα ψάρια είχαν πιάσει. Αυτή η συνήθεια, έγινε με το πέρασμα του χρόνου έθιμο.

Η δεύτερη εκδοχή θέλει γενέτειρα του εθίμου την Γαλλία του 16ου αιώνα. Μέχρι το 1564 πρωτοχρονιά των Γάλλων ήταν η 1η Απριλίου. Την χρονιά αυτή όμως, και επί βασιλείας Καρόλου του 9ου, αυτό άλλαξε και πρωτοχρονιά θεωρούνταν πλέον η 1η Ιανουαρίου. Στην αρχή αυτό δεν το δέχτηκαν όλοι οι πολίτες. Οι αντιδραστικοί συνέχιζαν να γιορτάζουν, την ψεύτικη πλέον, πρωτοχρονιά τους την 1η Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι τους έστελναν πρωτοχρονιάτικα δώρα για να τους κοροϊδέψουν. Το πείραγμα αυτό μετατράπηκε με τον καιρό σε έθιμο.

Όπου και να γεννήθηκε πάντως, γεγονός είναι ότι το έθιμο αυτό ήρθε και στην Ελλάδα και διαφοροποιήθηκε αποκτώντας μια ελληνική χροιά. Η βασική ιδέα βέβαια παρέμεινε ίδια. Λέμε αθώα ψέμματα με σκοπό να ξεγελάσουμε το «θύμα» μας. Σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας, θεωρούν ότι όποιος καταφέρει να ξεγελάσει τον άλλο, θα έχει την τύχη με το μέρος του όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε κάποιες άλλες πιστεύουν ότι ο «θύτης» θα έχει καλή σοδειά στις καλλιέργειες του. Επίσης το βρόχινο νερό της πρωταπριλιάς, θεωρούν μερικοί, ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Όσο για το «θύμα», πιστεύεται ότι, σε αντίθεση με τον «θύτη», θα έχει γρουσουζιά τον υπόλοιπο χρόνο και πιθανότατα αν είναι παντρεμένος θα χήρεψει γρήγορα.

Τον προηγούμενο αιώνα, η τεχνολογία βοήθησε κάποιους να ξεγελάσουν χιλιάδες άτομα την ημέρα αυτή. Για παράδειγμα μια Αμερικάνικη εφημερίδα δημοσίευσε ένα άρθρο (στις αρχές του 20ου αιώνα), στο οποίο αναφερόταν ότι ο Τόμας Έντισον είχε εφεύρει μια μηχανή, η οποία μετέτρεπε το νερό σε κρασί. Φανταστείτε την χαρά όλων των «μερακλήδων» της εποχής. Οι μερακλήδες μπορεί να χάρηκαν, αλλά οι μετοχές, των εταιριών παρασκευής και διακίνησης οίνου, σημείωσαν κατακόρυφη πτώση στο χρηματιστήριο. Ένα άλλο παράδειγμα μεγάλης πρωταπριλιάτικης φάρσας, είναι αυτή του δικτύου BBC το 1957. Τότε προβλήθηκε, από το δίκτυο αυτό, ένα ρεπορτάζ, στο οποίο Ιταλοί γεωργοί μάζευαν μακαρόνια από τα δέντρα που υποτίθεται ότι τα παράγουν.
 
Με μικρά ή μεγάλα ψέμματα, η πρωταπριλιά είναι ημέρα χαράς και διασκέδασης. Βρείτε ένα καλό ψέμμα. Φορέστε το σοβαρό ύφος σας και βγείτε για κυνήγι θυμάτων. Προσέξτε όμως γιατί όλοι εκείνη την ημέρα, κάνουν το ίδιο με εσάς. Λένε ψέμματα.

Automatic Greek to Italian translation

Primo di aprile

Il 1 aprile è il giorno siamo tutti a causa di costume, per non dire fib innocenti. Anche i politici del paese, questa giornata ha il diritto di dire una bugia (per i restanti giorni del tempo non richiedeva la consuetudine, un altro sarà la causa). Le bugie di April Fools 'Day è una tradizione siamo venuti dall'Europa. Ci sono varie versioni su dove e quando questa usanza è nata. Due di loro, tuttavia, sono prevalenti. Sotto il primo scenario, la consuetudine iniziata dai Celti. La gente in Europa nord-occidentale, i Celti erano appassionati di pesca. La stagione di pesca inizia il 1 aprile. I pescatori, per quanto buoni fossero, durante questo periodo di tempo è difficile da catturare i pesci. Così, come dettato dal Codice di condotta per i pescatori di tutti i tempi, raccontando menzogne ​​su quanti pesci sono stati catturati. Questa usanza era consuetudine nel corso degli anni. La seconda versione dice che la home personalizzata di secolo in Francia 16. In 1564 il francese di New Year è stato il 1 aprile. Su questo anno, però, e durante il regno di Carlo IX, che ha cambiato ed è ora considerato come Capodanno il 1 gennaio. In un primo momento questo non è stato accettato da tutti i cittadini. I reazionari erano ancora in festa per il falso ora, il Nuovo Anno il 1 aprile, mentre gli altri doni inviati loro Capodanno per il pazzo. La presa in giro è stata trasformata nel tempo in costume. Ovunque egli è nato, però, il fatto è che questa usanza venne a Grecia e diversificata con l'acquisizione di una connotazione greca. L'idea, ovviamente, è rimasta la stessa. Diciamo innocenti bugie progettato per ingannare la "vittima" di noi. In alcune zone del nostro paese, credo che chiunque è riuscito a superare in astuzia gli altri, avrà la fortuna dalla sua parte tutto il resto dell'anno. In altri credono che il "colpevole" avrà un buon raccolto di colture. Inoltre, Fools acqua piovana in considerazione alcuni che hanno proprietà curative. Per quanto riguarda la "vittima" ritiene che, in contrasto con la "vittima" avrà sfortuna il resto dell'anno e probabilmente se sono sposati in fretta vedove. Nel secolo scorso, la tecnologia ha aiutato alcuni di ingannare migliaia di persone al giorno. Ad esempio, un giornale americano ha pubblicato un articolo (nel 20esimo secolo), affermando che Thomas Edison aveva inventato una macchina che ha trasformato l'acqua in vino. Immaginate la gioia del "devoto" dell'epoca. Il devoto può essere goduto, ma le azioni della società di produzione e distribuzione di vino made in crollo del mercato azionario. Un altro grande farsa esempio protapriliatikis è che la rete BBC nel 1957. Poi proiettato dalla rete, una storia in cui gli agricoltori riuniti spaghetti italiani da alberi che dovrebbero produrre. Con le bugie piccole o grandi, il Matto è un giorno di gioia e divertimento. Trova una bugia buona. Indossa il tuo stile serio e andare a caccia per le vittime. Ma attenzione, perché tutto quel giorno, fai lo stesso con voi. Dicono bugie.

Automatic Greek to German translation

 First of April

Der 1. April ist der Tag, wir sind alle durch Sitte, um unschuldige fib sagen. Auch die Politiker im Land, so ist dieser Tag berechtigt, eine Lüge zu erzählen (für die restlichen Tage der Zeit nicht benötigen die Sitte, ein anderes wird die Ursache sein). Die Lügen des April Fools 'Day ist eine Tradition, die wir aus Europa gekommen. Es gibt verschiedene Versionen, wo und wann dieser Brauch war geboren. Zwei von ihnen sind jedoch weit verbreitet. Im ersten Szenario, begann der Brauch von den Kelten. Die Menschen in Nordwest-Europa, waren die Kelten gerne Fischer. Die Angelsaison beginnt am 1. April. Die Fischer, so gut sie auch waren, während dieser Zeit ist schwierig, Fische zu fangen. So, wie der Verhaltenskodex für die Fischer aller Zeiten diktiert, Lügen darüber, wie viele Fische gefangen wurden. Dieser Brauch wurde der Brauch im Laufe der Jahre. Die zweite Version sagt der Brauch Heimat des 16. Jahrhunderts Frankreich. Von 1564 Französisch Neujahr war 1. April. Auf der diesjährigen obwohl und während der Regierungszeit Karls des neunten, dass verändert und ist nun als Neujahr 1. Januar gilt. Zuerst war dies nicht von allen Bürgern akzeptiert. Die Reaktionäre waren noch feiern den falschen jetzt das neue Jahr am 1. April, während andere schickten ihre Neujahrsgeschenke zum Narren. Die Hänseleien wurde im Laufe der Zeit in eigene verwandelt. Wo er geboren wurde, jedoch ist die Tatsache, dass dieser Brauch nach Griechenland kam und durch den Erwerb einer diversifizierten griechischen Konnotation. Die Idee ist natürlich gleich geblieben. Wir sagen unschuldig entworfen liegt die "Opfer" Narr von uns. In einigen Gebieten unseres Landes, glauben, dass jeder, den anderen zu überlisten verwaltet, wird das Glück auf seiner Seite den Rest des Jahres haben. In anderen glauben, dass die "Täter" wird eine gute Ernte von Nutzpflanzen haben. Bedenken Sie außerdem, regen Wasser Fools einige, die heilenden Eigenschaften haben. Wie für die "Opfer" glaubten, dass, im Gegensatz zu dem "Opfer" haben Pech den Rest des Jahres und wird wahrscheinlich, wenn sie verheiratet sind schnell verwitwet. Im vergangenen Jahrhundert hat sich die Technologie half einige zu täuschen Tausende von Menschen täglich. Zum Beispiel, veröffentlichte eine amerikanische Zeitung einen Artikel (im frühen 20. Jahrhundert), die besagt, dass Thomas Edison hatte eine Maschine, die Wasser in Wein verwandelt erfunden. Stellen Sie sich die Freude der "Fanatiker" der Epoche. Der Gläubige kann genossen werden, aber die Aktien von Unternehmen, Herstellung und Vertrieb von Wein in der Börse gemacht Talfahrt. Ein weiteres hervorragendes Beispiel protapriliatikis Farce ist, dass die BBC-Netzwerk im Jahr 1957. Dann durch das Netzwerk, eine Geschichte, in denen Landwirte versammelten italienischen Spaghetti aus Bäumen, die angeblich produzieren durchleuchtet werden. Bei kleinen oder großen Lügen, ist der Narr ein Tag der Freude und Spaß. Finden Sie einen guten liegen. Tragen Sie Ihren Stil ernst und gehen auf die Jagd nach Opfern. Aber Vorsicht, weil alle an diesem Tag das Gleiche zu tun mit Ihnen. Sie lügen.

http://www.thetoc.gr/images/articles/2/article_65077/einai-prwtaprilia-eipes-psemata-pws-ksekinisan-ola.w_l.jpg

Automatic Greek to French translation

Première du mois d'avril

Le 1er avril est le jour où nous sommes tous en raison de la coutume, de dire fib innocents. Même les hommes politiques dans le pays, ce jour est en droit de dire un mensonge (pour les jours restants de l'époque ne nécessite pas l'usage, un autre sera la cause). Les mensonges de la Journée du poisson d'avril est une tradition que nous avons viennent de l'Europe. Il existe différentes versions sur où et quand cette coutume est née. Deux d'entre eux, cependant, sont fréquents. Dans le premier scénario, la coutume a commencé par les Celtes. Les gens en Europe du nord, les Celtes étaient des pêcheurs enthousiastes. La saison de pêche a commencé le 1er avril. Les pêcheurs, mais bon ils ont été, au cours de cette période de temps est difficile à attraper du poisson. Alors ils, comme dicté par le Code de conduite pour les pêcheurs de tous les temps, raconter des mensonges au sujet de combien de poissons ont été capturés. Cette coutume était la coutume au fil des ans. La seconde version dit que la maison sur mesure du 16ème siècle en France. En 1564, les Français Nouveau Année a été le 1er avril. En cette année si, et pendant le règne de Charles IX, qui a changé et est désormais considéré comme du Nouvel An Janvier 1. Au début, ce n'était pas acceptée par tous les citoyens. Les réactionnaires étaient encore célèbre aujourd'hui le faux, le Nouvel An, le 1er avril, tandis que d'autres leur a envoyé des cadeaux du Nouvel An de l'imbécile. Le teasing a été transformé au fil du temps en coutume. Partout où il est né, toutefois, le fait est que cette coutume est venu en Grèce et diversifiée en acquérant une connotation grecque. L'idée, bien sûr, est resté le même. Nous disons innocent est conçu pour tromper la «victime» d'entre nous. Dans certaines régions de notre pays, croire que quelqu'un qui a réussi à déjouer l'autre, auront la chance de son côté tout le reste de l'année. En d'autres pensent que l '«auteur» aura une bonne récolte des cultures. En outre, l'eau de pluie Fools examiner certaines qui ont des propriétés curatives. Quant à la «victime» a estimé que, contrairement à la «victime» auront la malchance le reste de l'année et probablement si elles sont mariées veuves rapidement. Au siècle dernier, la technologie a permis à certains de tromper des milliers de personnes par jour. Par exemple, un journal américain a publié un article (dans le début du 20e siècle), indiquant que Thomas Edison avait inventé une machine qui a transformé l'eau en vin. Imaginez la joie de «dévot» de l'époque. Le dévot peut être apprécié, mais les actions des entreprises de fabrication et distribution de vin sur le marché boursier en chute libre. Un autre bon exemple farce protapriliatikis est que le réseau BBC en 1957. Ensuite, sélectionnés par le réseau, une histoire dans laquelle les agriculteurs réunis spaghetti italien des arbres qui sont censés produire. Avec mensonges petits ou grands, le Fou est un jour de joie et de plaisir. Trouver un mensonge bien. Portez votre style sérieux et aller à la chasse aux victimes. Mais attention, car toute la journée, faire la même chose avec vous. Ils mentent.

http://uploads.edubilla.com/articles/13/29/april-fool-39-s-day.jpg

Automatic Greek to English translation

First of April

The April 1 is the day we are all due to custom, to say innocent fib. Even the politicians in the country, this day shall be entitled to tell a lie (for the remaining days of the time did not require the custom, another will be the cause). The lies of April Fools' Day is a tradition we have come from Europe. There are various versions on where and when this custom was born. Two of them, however, are prevalent. Under the first scenario, the custom started by the Celts. People in northwest Europe, the Celts were keen fishermen. The fishing season began April 1. The fishermen, however good they were, during this period of time is difficult to catch fish. So they, as dictated by the Code of Conduct for fishermen of all time, telling lies about how many fish were caught. This custom was the custom over the years. The second version says the custom home of 16th century France. By 1564 the French New Year was April 1. On this year though, and during the reign of Charles the ninth, that changed and is now regarded as New Year January 1. At first this was not accepted by all citizens. The reactionaries were still celebrating the false now, the New Year on April 1, while others sent their New Year's gifts to the fool. The teasing was transformed over time into custom. Wherever he was born, however, the fact is that this custom came to Greece and diversified by acquiring a Greek connotation. The idea, of course, remained the same. We say innocent lies designed to fool the "victim" of us. In some areas of our country, believe that anyone who managed to outwit the other, will have the luck on his side throughout the rest of the year. In others believe that the "perpetrator" will have a good harvest of crops. Also, rain water Fools consider some that have healing properties. As for the "victim" believed that, in contrast to the "victim" will have bad luck the rest of the year and probably will if they are married widowed quickly. Last century, technology has helped some to fool thousands of people a day. For example, an American newspaper published an article (in the early 20th century), stating that Thomas Edison had invented a machine that turned water into wine. Imagine the joy of "devotee" of the era. The devotee can be enjoyed, but the shares of companies manufacturing and distribution of wine made in the stock market plummeting. Another great example protapriliatikis farce is that the BBC network in 1957. Then screened by the network, a story in which farmers gathered Italian spaghetti from trees that are supposed to produce. With small or big lies, the Fool is a day of joy and fun. Find a good lie. Wear your style seriously and go out hunting for victims. But be careful because all that day, do the same with you. They tell lies.

Nikos Deja Vu
n1999k.blogspot.com

No comments:

Post a Comment