Feb 23, 2011

Nikos Deja Vu - Byzantiou Epilogos - Constantinople 1071-1453 (Greek language)
Nikos Deja Vu - Byzantiou Epilogos - Constantinople 1071-1453 (Greek language)

Η ΠΟΛΗ ΠΑΡΘΗΚΕ

Η επίθεση ορίστηκε για την νύχτα της 29ης Μαΐου. Ύστερα από διαταγή του Αυτοκράτορος θρησκευτικές πομπές τις οποίες ακολουθούσε ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων που έψαλλε το «Κύριε Ελέησον», πέρασαν κατά μήκος των τοιχών της πόλεως. Η μεγάλη ακολουθία εκείνης της βραδιάς ήτο η τελευταία Χριστιανική ακολουθία που έλαβε χώρα στην εκκλησία της Αγιάς Σοφιάς. Κωνσταντινοπολίται, Ενετοί και Γενουάτοι ήσαν όλοι παρόντες. Ο Αυτοκράτωρ και η ακολουθία του μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων και απεχαιρέτησαν τον Πατριάρχη. Η ιερή ακολουθία στην πραγματικότητα ήταν η επιθανάτιος λειτουργία.

«Ουαί την Πόλιν σοι δούναι ούτε εμόν εστίν ούτε άλλων των κατοικούντων εν αύτη. Κοινή γαρ γνώμην πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών...» Αυτά είπε ο Αυτοκράτωρ.

Στο μεταξύ κολλήσανε στο κάστρο ένα σμάρι Τούρκοι και πηδήξανε μέσα στην Τάμπια τσαλαπατώντας ο ένας τον άλλον και πλημμάρανε σαν τη θάλασσα που ρίχνει χάμω το μόλο...και η καστρόπορτα άνοιξε και η μερμηγκιά χίμιζε μέσα σε φοβερή οχλοβοή.

Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή: η Πόλη επάρθηκε...Κοντά στην Πόρτα του Αγίου Ρωμανού την Τρίτη το πρωί, 29 Μαΐου 1453 παρέδωσε την ψυχή του ο Μάρτυρας Βασιλιάς κράζοντας με δάκρυα: «Δεν υπάρχει Χριστιανός να κόψει την κεφαλή μου»;

Την ώρα που γινόταν στην Καστρόπορτα του Ρωμανού αυτός ο θρήνος, μέσα η πολιτεία ήταν έρημη. Μέσα στα βουβά μεϊντάνια και στους δρόμους ακουγότανε μοναχά η φωνή: η Πόλη πάρθηκε, η Πόλη πάρθηκε...Όλοι τρελαθήκανε ακούγοντας αυτή τη φωνή να κράζει με θρήνο...η Πόλη πάρθηκε, η Πόλη πάρθηκε, η Πόλις Εάλω...

Γιατί πουλί μ' δεν κελα.....δεν κελαηδείς
Πως κελαηδούσες πρώτα
Για πώς μπορώ, μπορώ να κελαηδώ.
Με κόψαν τα φτερούδια, φτερούδια μου
Με πήραν τη λαλιά μου
Μας πήρανε μπρ' αμάν την Πόλη μας
Μας πήρανε την Πόλη, την Πόλη μας
Και την Αγιά Σοφιά μας
Επικράθη η Παναγιά...
_____________

TRANSLATION:
_____________

THE CITY HAS BEEN ΤΑΚΕΝ

The attack was set for the evening of May 29th. Following the Emperor’s orders religious processions followed by a huge crowd of people chanting “Lord have mercy,” passed along the walls of the City. The huge service of that night was the last Christian service that took place in the church of Hagia Sophia. Konstantinopolitans, Venetians and Genoese were all present. The Emperor and his entourage received Holly Communion and bid their farewell to the Patriarch. This service was in actuality a memorial service.

“Alas the City we give you it is neither mine, nor anyone’s who is inhabiting it. It is our own mutual decision to die and not to consider our life…” That is what the Emperor said.

In the meantime a multitude of Turks seized the walls and jumped into the city, one stepping upon the other, flooding the city like a ferocious sea storm that thrusts the dock down…and the castle door opened and the ant-like multitude rushed in amidst an atrocious uproar.

During that time a voice was heard: the City has been taken…Near the Door of St. Romanos, on Tuesday morning, May 29 1453, the Martyr King left his last breath, crying out: “Isn’t there a Christian to cut my head off?”

While these tragic events were taking place at the Romanos’ Castle Door the city center was deserted. In the city center squares and streets only a voice was heard: the City has been taken, the city has been taken …everyone was crazed listening to this lamenting voice crying: the City has been taken, the city has been taken …

Why my bird you don’t sing
As you were singing before?
How could I, could I sing
They cut off my wing tips
They took my song voice away
They took “mbr’ aman” our City (Konstantinople)
They took our City, our City
And our Hagia Sophia
Embittering the Panagia (Virgin Mary)

Nikos Deja Vu
http://n1k0s.multiply.com

1 comment:

  1. Great video. A wonderful and mastered historical work. My greek language is really short but I think I can catch the main meaning of that brillant work. As far as religion develops close link with power and camuflashes into it, decadence and fanatism= tyrany sweeps any worthy memory, any ethic achivement becouse then religion, specialized in manipulating mind or even in brainwashings massively implemented through History... searchs its own Apocallypse.
    Cheers mate. All the very best

    ReplyDelete